Kultur och fritid för det goda och aktiva livet

Goda möjligheter för kulturliv och fritid är centrala för att leva ett gott och rikt liv. Det har stor betydelse för livskvalité, folkhälsa och tillväxt. Kommunens insatser ska fokusera på att främja det egna skapandet och de egna fritidsaktiviteterna före en mer passiv kultur- och fritidskonsumtion. Stödet till ideella kultur- och idrottsföreningar ska vara frikostigt. Tjejdominerade aktiviteter ska ges samma prioritet som killdominerade. Det mångkulturella Väsby ska ges speciell uppmärksamhet. Utbyggda kultur- och fritidsmöjligheter är också ett led i omställning till ett hållbart samhälle. Kraven på omställning till hållbar utveckling gör att den materiella konsumtionen och resandet måste minska till förmån för tjänster och aktiviteter i närsamhället.

PRIORITERADE INSATSER FÖR KULTUR OCH FRITID

• Bygg Väsby idrottsstad, där Vilundaparken utvecklas med ny multihall, skola och bostäder.

• Jämlik fritid. Utveckla fritidsbanken och se över taxor och avgifter på kulturskola, bad och andra fritidsarrangemang så att alla barn och ungdomar ska ha råd att ha en aktiv fritid. Främja föreningar som gör aktiva insatser för att alla ska ha möjlighet att delta oavsett föräldrars ekonomiska förutsättningar.

• Främja rörelse och motion i vardagen genom fler och underhållna bostadsnära spontanidrottsanläggningar och insatser för motion och rörelse i skolan.

• Utveckla Gunnes gård med ett besökscentrum och ett uppdrag att levandegöra hela det vikingatida arvet i Upplands Väsby. Detta kan vara en utmärkt verksamhet att bygga upp ett arbetsintegrerat socialt företag kring.