Bostäder som vi har råd med

Vi vill dämpa den starkt överhettade bostadsmarknaden genom att bygga en högre andel hyresrätter. En ska inte behöva ha ett flermiljonkapital eller ta stora lån för att komma in på bostadsmarknaden. Priserna måste pressas genom att främja konkurrens och släppa in mindre byggföretag, genom smarta lösningar och genom återupprättande av en statlig bostadspolitik som ger rättvis finansiering av olika boendeformer.

VäsbyVänstern driver på för att förverkliga kommunens bostadsplaner. Med Väsbyhem som starkt kommunalt bostadsbolag och ett utvecklat samarbete med aktörerna på byggmarknaden kan vi bygga ca 5 000 nya lägenheter fram till 2025. Vi vill bygga vidare på den täta och hållbara staden, i Fyrklövern, Väsby entré, Optimusområdet, Väsby idrottsstad och förtätning i Smedby och Carlsund. Väsby ska växa mest i de centrala delarna med goda möjligheter till kollektivtrafik.

Vi vill ha fler boendeformer som stärker gemenskap och social sammanhållning. Det medför trygghet i vardagen att känna sina grannar. Grannsamverkan minskar brott och främjar att en hjälper varandra med enklare behov. Den sociala gemenskapen ger livskvalité och skapar grund för ett starkt civilsamhälle. Ökad gemenskap i boendet möjliggör också sambruk av prylar och utrymmen som används sällan och därmed minskad miljöpåverkan på grund av konsumtion. Vi ser gärna att boendeformer utvecklas där man inte behöver ha egen bil, exempelvis med bilpool kopplat till boendet.

PRIORITERADE INSATSER FÖR RÄTTEN TILL BOSTAD

• En stark allmännytta. Använd och stärk Väsbyhem för att bygga hyresrätter i hög och jämn takt.
• Starta ett projekt för att pressa priserna i nyproducerade lägenheter. Rikspolitiken behöver skapa andra spelregler på bostadsmarknaden. Lokalt ska vi starta ett projekt kommun/ Väsbyhem med uttalat syfte att pressa priserna vid nyproduktion så långt som möjligt. Anknyt till projekt som bygger enkelt men bra med inriktning på ungdomar och studenter.

• Utveckla hyresrätten som alternativ med fler former för socialt och ekologiskt hållbara boenden som främjar gemenskap.

• Det ska finnas god tillgång till sociala förturslägenheter. Redan i dag tar Väsbyhem ett stort socialt ansvar i uthyrningen av sina lägenheter. Liknande samarbeten ska utvecklas med privata hyresvärdar.