Som första kommun med ett invånarantal under 100 000 ska Upplands Väsby kommun rekrytera en romsk brobyggare. En effektiv insats för att uppnå målet med bättre villkor för den romska minoriteten. För att höja kompetensen hos kommunens personal anordnas också två utbildningar i romers historia, kultur och sociala situation.

– Med en brobyggare vill kommunen bidra till att ge romer samma rättigheter som alla andra. Århundraden av diskriminering och förföljelser har skapat en misstro hos romer mot majoritetssamhället. Brobyggaren kan skapa förtroende och bidra till romers inkludering och likabehandling i praktiken, säger Anders Rosén (V), kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsens allmänna utskott.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 oktober att rekrytera en romsk brobyggare på 50 procent med anställning under ett års tid år 2016. Anställningen finansieras ur kommunstyrelsens medel för utvecklingsområdet romsk inkludering.

En brobyggare är en person med romsk språk- och kulturkompetens som arbetar som en länk mellan romer och offentlig verksamhet.

– Att Upplands Väsby tagit beslutet att anställa en brobyggare visar att kommunen tar regeringens strategi om romsk inkludering på allvar och att kommunen tar aktiva steg för att alla kommuninvånare ska ha likvärdiga möjligheter och rättigheter i livet oavsett deras etniska ursprung, säger Sofia Gullberg, projektledare för romsk inkludering.
Upplands Väsby kommun har sedan 2013 haft samråd med romer i kommunen om hur gruppens rättigheter som en av Sveriges fem nationella minoriteter kan tillgodoses. Det finns också ett behov av att sprida kunskapen om romers historia, kultur och sociala situation i samhället för att motverka fördomar. Under oktober anordnas därför två utbildningar om romers historia, kultur och sociala situation för personal verksam inom socialtjänst, förskola och skola.

Bakgrund:
Romer är tillsammans med sverigefinnar, samer, judar och tornedalingar erkända sedan år 2000 som en av Sveriges nationella minoriteter. Minoriteternas rättigheter regleras i Europarådets minoritetskonventioner och i Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Som en del av regeringens minoritetspolitik har regeringen beslutat om ”En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032”. Strategin har sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna, särskilt rätten till icke-diskriminering. Arbetet utgår från romers egen delaktighet och romers kapacitet, erfarenheter, kunskap, initiativkraft samt vilja att vara med och ta ansvar ska tillvaratas i arbetet. Regeringen har avsatt 58 miljoner kronor för arbetet med strategin under 2016-2019.

De kommuner som hittills har arbetat med brobyggare är Göteborg, Helsingborg, Linköping, Luleå, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala, Eskilstuna och Västerås. Upplands Väsby är den första kommunen med ett invånarantal under 100 000 som anställer en brobyggare.

För mer information:
Anders Rosén (V), kommunalråd: 08-590 972 58
Sofia Gullberg, projektledare romsk inkludering: 08-590 971 07
Anna Malm Kelfve, presskontakt: 073-910 43 25
Upplands Väsby kommun har idag över 42 000 invånare. Kommunen, som har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se www.vasbystad.se