Nu är det dags att anta Flerårsplan med budget för 2018-2020. Den 7 juni kommer budgeten att antas på kommunstyrelsen för att sedan även antas på kommunfullmäktige den 19 juni. Här berättar kommunalråd Anders Rosén (V) om de viktigaste satsningarna i budgeten för 2018.
Inledningsvis: Är du nöjd med årets budget som du förhandlat fram tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Väsbys Bästa?

Jag är nöjd. Det är en stark budget där den totala utgiftsramen ökar med 5,8 %. Vi klarar alla volymökningar och kan genomföra en del reformer. Vi gör också mycket stora investeringar för fler bostäder, skolor, förskolor och frilufts- och idrottsanläggningar. Sett till majoritetens plattform så kan vi nu bocka av väldigt mycket som genomfört eller påbörjat. Samtidigt finns det naturligtvis mycket kvar att förbättra i välfärden. Exempelvis når vi inte ända fram för att minska storleken på grupperna i förskolan och antalet elever i klasserna. För att klara det behövs det mer vänsterpolitik där det gemensamma tillförs mer intäkter.
Vilka stora satsningar gör ni i majoriteten nu?

Vi håller hög takt i bostadsbyggandet och ser till att vi kan leverera planer och infrastruktur i den takt som krävs. Nu rättar vi också till Alliansens senfärdighet med att samtidigt planera för förskolor och skolor. Väsby idrottstad med ny grundskola, bostäder och förnyade idrottsanläggningar i en genomtänkt helhet påbörjas. Det finns investeringsmedel för förnyad ishall, uterink, flytt av fotbollsplaner, fotbollstält/hall och ny matchhall. Väsby friluftsområde (Sättra/Kairo/Runby) tar form. Med upprustning av bad, nya spår, skyltning, ny cykelväg och inte minst det nya ridhuset. Ungdomssatsning för trygghet. Vi förstärker den förebyggande och öppna ungdomsverksamheten. Fritidsgårdar, Vega, fältarbetare och den nya ungdomsverksamheten på Messingen samordnas till en helhet där ungdomar får stöd av komptenta vuxna under sin fritid.
På vilket sätt märker man att Vänsterpartiet har varit med och lagt budgeten?

Den är expansiv och stärker välfärden och samhällsbygget med inriktning på att skapa ett samhälle som håller ihop och samarbetar. Det är vänsterpolitik att se till att det byggs hyreslägenheter, skolor och förskolor. Vi gör det också på ett miljömässigt hållbart sätt genom förtätning av staden så att transporter minimeras och genom att värna miljön och de gröna värdena. Där finns tydliga uppdrag för jämställdhetsintegrering av alla verksamheter med personal och resurser för att driva på. Om Vänsterpartiet inte drivit på hade det inte skett. Vi inleder också arbete med att heltid ska vara norm. När vi arbetar med trygghet så står Vänsterpartiet för det långsiktigt förebyggande perspektivet. Vår ganska kraftiga ungdomssatsning på fritidsgårdar (där tre gårdar återtas i kommunal regi), trygghetsnav i Messingen, Vega och fältarbetare hade inte kommit till stånd utan vår medverkan. Det finns insatser för att utjämna sociala skillnader i kommunen -exempelvis inom folkhälsa, områdesarbete i Smedby, rättigheter för minoriteter och skapande av sportotek. I tidigare budgetar har vi stärkt den socioekonomiska viktningen av skolpengen så att barn i behov med ökat stöd kan få det. Vi har också ett utrymme för löne- och prisuppräkning som är realistiska och höga jämfört med andra kommuner. Det medför att kommunen inte behöver spara på personal och att det till och med finns lite utrymme för behövliga satsningar på löne- och arbetsvillkor.
Vilken av de satsningar som görs nu är du mest glad över?

Om jag måste lyfta fram en sak så får det bli jämställdhetsintegreringen. Äntligen börjar den vara på plats och bli skarp och konkret. Verksamheter genusanalyseras, jämställdhetspris delas ut, handlingsplaner skapas, kvinno- och tjejour får mer stöd och siktet ställs in på heltid som norm. Ja, listan kan göras längre. Nu har vi maskineriet igång som kommer att förändra.
Om vi pratar mer generellt, hur går det för Vänsterpartiet så här ett drygt år innan valet? Är du nöjd med den politik som förts hittills och har Vänsterpartiet fått bra genomslag i de frågor som är viktiga för oss?

Vi har vänt färdriktningen på den tröga organisation som utgörs av en kommun. Nu bygger vi offentlig välfärd igen istället för att banta och privatisera. Det går inte så fort som jag hade önskat och föreställt mig, men riktningen är tydlig. Jag tycker vi har fått bra genomslag i flera av Vänsterpartiets symbolfrågor – jämställdhet, socialt förebyggande insatser och en färdriktning mot en mer likvärdig skola. Vi har också hanterat flyktingmottagande och integration på ett bra sätt hittills. Vi har ett kommunalt bostadsbolag i framkant som gör att vi jämförelsevis bygger en stor andel hyresrätter. I takt med att vi skapar nya förskolor och skolor så ökar vi också andelen i kommunal drift.